Podporovat náš mezinárodní rozvoj
Skupina VINCI je mezinárodní skupinou, a proto na svých stavbách a ve svých podnicích zaměstnává mnoho lidí, které nabírá přímo nebo kteří pro ni pracují prostřednictvím subdodavatelů. I když se institucionální kontext a pracovní prostředí mohou v jednotlivých zemích značně lišit, musíme se všude chovat tak, abychom respektovali práva těchto osob a práva místních komunit, které někdy musí snášet dopady našich projektů a činností.
Od roku 2003 je skupina VINCI signatářem iniciativy OSN zvané Global Compact, čímž se zavázala k podpoře dodržování lidských práv v rámci své sféry vlivu. V roce 2013 skupina vypracovala prvního průvodce o dodržování základních sociálních práv.

Společný rámcový dokument pro všechna odvětví činnosti skupiny
Jelikož podniky skupiny VINCI působí ve stále více zemích, rozhodli jsme se, že formálně vymezíme specifické a obecné závazky – pokyny – v oblasti lidských práv. Tyto pokyny byly vypracovány ve spolupráci se všemi odvětvími a divizemi skupiny a přímo navazují na Manifest VINCI, který pokrývá všechny oblasti naší podnikové odpovědnosti. Tato globální úvaha nám umožnila identifikovat hlavní rizika porušování lidských práv, a dále zásady a chování, která je třeba zavést, aby k jejich porušování nedocházelo.

Akce pokroku
Formální vypracování pokynů skupiny VINCI v oblasti lidských práv je součástí akcí pokroku, a nejedná se tedy o donucovací opatření. V tomto smyslu byly vypracovány dva dokumenty s tím, že mohou být postupem času aktualizovány. Byly rovněž předloženy ke konzultaci evropským sociálním partnerům.
Průvodce lidskými právy skupiny VINCI obsahuje všechny pokyny VINCI v 5 identifikovaných oblastech (viz schéma) a zmiňuje rovněž pojem „due diligence“ (systém náležité péče), který také plně odráží základní trend spočívající v posilování etických zásad.

Průvodce je doplněn o podrobnější Přílohu, ve které jsou popsány interní postupy, které je třeba zavést, aby se zabránilo riziku porušování lidských práv.

Průvodce lidskými právy