Obchodní centra, sklady a průmyslové haly patří k typům staveb, kde se jako hlavní výhody zlepšování podloží nejvíce projevují hospodárnost a rychlost výstavby.  Návrhem založení těchto staveb bývá rastr betonových pilířů, BMC pilířů, štěrkových pilířů nebo jejich kombinace. Pro vysoce zatížené podlahy se často využívá rastr betonových pilířů, které jsou pak doplněny roznášecí vrstvou tvořenou ze štěrku. Alternativou pro založení podlahy je technologie BMC pilířů která využívá svůj vlastní štěrkový polštář jako roznášecí vrstvu. Prefabrikované sloupy svrchní stavby, často používané při těchto typech konstrukcí, jsou osazeny do železobetonových nebo prefabrikovaných patek, založených na skupině betonových pilířů.

Pro náročné stavby jako jsou elektrárny, továrny, sila a speciální stavby se pro dosažení únosnosti podloží často používá technologie hloubkového míchání zemin (DSM – Deep Soil Mixing). Vytvořená směs cementu a zemin vykazuje podstatně vyšší mechanické a pevnostní parametry (v nesoudržných zeminách pevnost v tlaku mixované zeminy dosahuje až 6 MPa).

Při každém návrhu používáme pokročilé numerické modely, které znázorňují chování konstrukce v realitě.