Problém položení základů železničních náspů na neúnosných půdách a nestabilita stávajících náspů, které byly modernizovány pro vyšší kategorie zatížení, se pravidelně vrací na stůl projektantů, inspektorů a osob, které spravují železniční tratě. Podle nařízení „ID-3 Technické podmínky pro údržbu železničního spodku“ je nezbytné, aby byla trať dostatečně odolná a vyhovovala konkrétním provozním parametrům pro železniční tratě a aby nedocházelo k žádným trvalým nebo pružným deformacím, které by ohrožovaly bezpečnost železničního provozu. V případě zanedbání řádného průzkumu podloží a opomenutí nutného zpevnění půdy, se splnění těchto podmínek často stává nemožným.

Technologie zpevňování v železničním stavitelství

Z geotechnického hlediska je železniční stavitelství velmi náročnou oblastí. O výběru technologie zpevnění rozhoduje nejen splnění podmínek zatížitelnosti a dovoleného usedání, ale i technické možnosti provedení prací při zachování provozu na trase a obcházení všech typů podzemních a pozemních instalací. Při výstavbě a modernizaci železničních náspů používáme následující metody zpevňování podloží:

  • Betonové piloty CMC - používají se jako zpevnění podloží, vyznačují se relativně nízkou citlivostí na vliv projíždějících vlaků. Jsou vytvořeny do úrovně únosné vrstvy půdy;
  • Kombinované piloty MCC - jsou určeny zejména pro místa, kde se pod základní vrstvou podkladu kolejiště setkáváme s relativně příznivými půdními podmínkami, a pod nimi se nacházejí málo únosné půdy, které vyžadují zpevnění;
  • Štěrkové pilíře SC - kromě zlepšení parametrů podloží – především deformačního modulu a mezního zatížení – mohou také plnit úlohu svislých drénů. Jejich použití ve vlhkých soudržných zeminách značně urychluje konsolidaci podloží, snižuje rychlost usedání a zvyšuje stabilitu železničních náspů;
  • Pilíře BMC – spojují výhody štěrkových a betonových pilířů. Na jednu stranu nezpůsobují přílišné ztuhnutí horní oblasti podloží, na druhou stranu nevytvářejí riziko vybočení nebo vyboulení pilířů. Použití pilířů BMC umožňuje optimalizovat tloušťku přechodové vrstvy, která přenáší zatížení způsobené jízdou vlaků na patky pilířů;
  • Ohebné piloty MSC - jedná se o technologicky vyspělé řešení pilot ze směsi cementu a zeminy, které může být díky malým rozměrům potřebných strojů úspěšně využito ke zpevnění stávajících náspů při zachování průjezdnosti sousední koleje;
  • Piloty DSM - metoda zpevňování podloží, při které je výztužným materiálem směs cementu a zeminy. Vytvoření těchto pilířů spočívá v míchání houstnoucí půdy s vhodně vybranou cementopopílkovou suspenzí.

Příklady realizace

• Modernizace stávajících železničních tratí v místech nakládky uhlí č. 2 a č. 3 v elektrárně Siekierka ve Varšavě – štěrkové pilíře SC,
• Zpevnění půdního podloží štěrkovobetonovými pilíři na železniční trati č. E-65 – Gdaňsk Południowy,
• Zpevnění podloží pro modernizaci železniční tratě E-65 v úseku Varšava – Gdyně, oblast LCS Działdowo – štěrkové pilíře SC.