Princip technologie míchání zemin DSM (Deep Soil Mixing) je založen na zlepšení pevnostních charakteristik zemin díky jejímu smíchání s pojivem (např. s cementovou maltou).
Vytvořená směs cementu a zemin vykazuje podstatně vyšší mechanické a pevnostní parametry (připomíná spíše beton než zeminu).

Hlavní výhody této moderní technologie jsou vysoká únosnost (v nesoudržných zeminách pevnost v tlaku mixované zeminy dosahuje až 6 MPa) a absence vibrací či posunů zemin během realizace (technologie je vhodná ke zlepšování podloží v blízkosti stávajících budov nebo instalací).

Deep Soil Mixing (DSM) se často využívá pro zakládání průmyslových a rezidenčních staveb, speciálních staveb (elektrárny, sila), ale také jako těsnící stěny.

Realizace

AREÁL AURIA, Nové Zákupy – zajištění svahu pilíři DSM