Metoda pilířů DSM byla vynalezena v Japonsku v 70. letech a od té doby si získává větší a větší popularitu na světě jako osvědčený a cenově úsporný způsob, jak zpevnit půdu s nedostatečnou únosností. Množství výzkumů a provedených testů a realizací spojených s využitím této technologie vedl k jejímu rozšíření také v Polsku. Stále také trvají práce na zlepšení procesu samotného míchání půdy, na výběru pojiva a zvětšení průměru sloupů.

Popis

Idea DSM je založena na konceptu zlepšení pevnostních vlastností půdy díky jejímu smícháním s pojivem např. cementovou, cementovo-popílkovou nebo bentonitovou maltou. Výsledná směs zeminy a cementu se vyznačuje podstatně vyššími mechanickými a deformačními parametry. Tímto způsobem dochází ke zpevnění půdy. Hloubkové míchání půdy spočívá v zavedení do podloží míchadla se speciální konstrukcí, které ničí strukturu půdy a mísí ji se zavedeným pojivem. Pro standardní situace se používá míchadlo, které se skládá z vrtného soutyčí a vertikálních nosníků. Celý proces od okamžiku ponoření míchadla do vytvoření pilíře je podporován vytékáním cementové malty přes trysky, které se nacházejí na konci vrtného soutyčí. Fáze vytváření pilíře následuje po dosažení požadované hloubky a nejčastěji probíhá v několika fázích, v nichž se míchadlo vytahuje a ponořuje, čímž zajišťuje rovnoměrné promísení malty s půdou a vytvoření pilíře s homogenní strukturou. Pokud má být pilíř odolný proti ohnutí nebo protažení může být vyztužen, většinou se výztuž ponoří do čerstvě vytvořeného pilíře.

dsm

Využití

Pilíře DSM je možné úspěšně používat jako zpevnění půdy nebo zpevnění pod základové patky hal, mostních opěr, základy větrných elektráren, pažení výkopů a mnoho dalších. Tuto technologii je vhodné používat především všude tam, kde se nacházejí prašné a písčité půdy. Nejčastěji používaný průměr pilíře činí 0,8 m, což umožňuje ponoření míchadla do maximální hloubky asi 20 metrů.

Vzhledem k tomu, že nedochází k žádným posunům ani vibracím v průběhu vytváření pilíře, je tato technologie vhodná pro zpevňování půdy v okolí stávajících budov nebo instalací. Rozmístění pilířů může být různé a závisí na velikosti zatížení, které bude přenášeno na pilíře, a dovolené deformaci konstrukce.
V organických a velmi mokrých půdách existuje možnost vytvářet pilíře DSM tzv. „suchou metodou“, kde je cementová směs nahrazena suchým pojivem (vápenným nebo cementovým).
Pilíře DSM můžou být použity jako pažení výkopů pokud jsou vyztuženy ocelovým profilem.