Metoda tryskové injektáže – JET GROUTING – umožňuje zlepšit mechanické parametry půdy a zároveň ji utěsnit. Během vytváření pilířů dochází ke třem po sobě jdoucím procesům:
- narušení struktury půdy proudem injektážní malty pod velmi vysokým tlakem,
- vytěžení přebytečného materiálu na povrch
- míchání půdy s cementovou maltou, což má za následek vznik směsi.

Popis

Součástí pracovní sady je výrobna cementové malty (silo, míchačka, vysokotlaká pumpa), která je připojena pomocí vysokotlakého vedení k vrtací jednotce. Vrtací zařízení je vybaveno speciálním soutyčím, které je přizpůsobeno vlastnostem zpevňovaného podloží a parametrům vytvářených pilířů (průměr, tvar). K vytvoření injektážní směsi se používá nejčastěji portlandský cement značky CEM 32,5 nebo CEM 42,5. Za účelem získání větší těsnosti se kromě toho používá bentonit (pokud mají parametry směsi půdy a cementu druhořadý význam).

Fáze vzniku pilířů:
• vytvoření vodícího otvoru o průměru asi 10 cm do požadované hloubky,
• vstřikování malty v množství 200-400 l/min. tryskami (průměr od 1 do 10 mm), které se nacházejí na konci vrtacího soutyčí. Malta ničí strukturu původní půdy a vytváří směs cementu a půdy,
• vytváření pilíře, které probíhá pomocí vytahování soutyčí; při provádění pilířů dochází během vytahování k otáčení tryskového soutyčí; při provádění stěnových prvků se soutyčí vytahuje bez otáčení.

fdgdfgdfg

Používají se tři systémy k provádění tryskové injektáže:
- metoda mono jet: při vhánění malty dochází ke třem různým procesům, tj. ničení půdní konstrukce, vytěžení materiálu pod vlivem velkého tlaku a smíchání malty s půdou.
- metoda double jet: proud vháněného vzduchu vytváří plášť vstřikované směsi, čímž se výrazně zvyšuje účinnost injektáže. Kromě toho tlak vzduchu výrazně zesiluje vytěžování materiálu.
- metoda triple jet: k uvolnění půdy se používá voda a vzduch, jež jsou vháněny pod tlakem.

jg

Využití

Vlastnosti pilířů Jet Grouting (průměr, délka, stupeň smíchání, odolnost proti vodě, odolnost proti tlaku a další) závisí na parametrech jejich provedení (rychlost vytahování soutyčí, doba vytváření, tlak injektážní malty, hustota malty a další), stejně jako na půdních podmínkách (půdní typ, velikost zrna, hustota a další) a použité metodě vytváření sloupů (mono jet, double jet, triple jet). Touto metodou je možné zpevňovat plastické soudržné půdy a sypké písky s různou frakcí. Odolnost materiálu vytvořených pilířů (směs cementu a půdy) se pohybuje v rozmezí od 2 do 30 MPa.

Metodu Jet Grouting lze použít:
• jako zpevnění terénu pod rozložené zatížení (podlahy vysokopodlažních skladů, základové desky, nábřeží, různé typy násypů) a pod koncentrované zatížení (základové patky, opěry mostů). Často je takové řešení spojeno s potřebou použít základový překlad,
• k vytvoření nepropustné clony v podobě stěn, zátek nebo dočasných hrází, které zajišťují izolaci a ochranu hlubokých výkopů, když jsou práce prováděny v husté zástavbě,
• k vytváření opěrných stěn – tehdy je výztuž pilířů nezbytná,
• jako podpora pro existující základy,
• k vytváření základových kotev a dočasného opláštění tunelů,
• v místech, která jsou těžce dostupná (sklepy budov) a v místech s omezeným prostorem práce (hustá zástavba, historické části měst).